AUTORIJSCHOOL FIRST DRIVE ALGEMENE VOORWAARDE

Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rijlessen, rijopleidingen, cursussen, diensten, adviezen en andere werkzaamheden dan wel producten aangeboden door of afgenomen bij autorijschool First Drive, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

2. In alle gevallen waarin van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
3. Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijker wijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de verkeersschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
4. Vanaf de dagtekening  is het contract  een  jaar geldig.

Rijlespakketten

1. Elke overeenkomst die door de leerling is getekend wordt door autorijschool First Drive als bindend beschouwd, tenzij de leerling binnen vijf dagen deze overeenkomst aangetekend schriftelijk weerspreekt (ontbindt).

2. Het geadviseerde rijlespakket door onze rij-instructeur voor de leerling blijft een inschatting. Indien de leerling over zijn rijlespakket heen is en nog niet  klaar is voor het  praktijkexamen, dan is er geen andere optie voor de leerling dan extra losse rijlessen te kopen en kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen.
3. Autorijschool First Drive behoudt  zich het recht om te bepalen wanneer het praktijkexamen wordt aangevraagd.
4. Autorijschool First Drive kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, zoals wangedrag, niet verschijnen van opdrachtgever /cursist na een looptijd van 1 maand op rijlessen, waardoor de rijlessen niet kunnen worden voortgezet.
5. Autorijschool First Drive zorgt ervoor dat de rijles wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de wet rijonderricht motorrijtuigen (WRM).
6. Indien mocht blijken dat door de leerling bij het ondertekenen van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart Autorijschool First Drive de leerling en zullen eventueel alle ter zake aan autorijschool First Drive opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor de leerling zijn.

Annulering
1.Personenautorijles afspraken dienen op werkdagen van maandag t/m vrijdag tenminste 48 uur van tevoren worden afgezegd/geannuleerd. Indien de leerling zich hier niet aanhoudt, is de het lesgeld voor de autorijles(sen) verschuldigd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Door de verkeersschool wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
2: Bovenstaande (regel 1) is niet van toepassing wanneer er een overledene in/naaste familie is en de begrafenis plaatsvindt op de rijlesdag of spoedopname in het ziekenhuis. Voor beide gevallen moet dit schriftelijk aangetoond worden.

3. Autorijschool First Drive is gerechtigd bij niet voldoening van de les of wanneer de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de verkeersschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is de verkeersschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.
4. Autorijschool First Drive behoudt zich het recht voor om gemaakt afspraken te wijzigen in verband met af te nemen examens.
5. Autorijschool First Drive behoudt zich het recht  om het aangevraagd CBR praktijkexamen te annuleren wegens verzuim van de leerling na een looptijd van een week zonder geldige reden.

Betaling
1. Betaling van lespakketten geschiedt per bankoverschrijving op de bankrekeningnummer Autorijschool First Drive onder vermelding van het factuurnummer, of contant bij de instructeur.

2. Betalingen van losse lessen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden bij aanvang iedere les. Indien contant dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur. De verkeersschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten.

3. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, ontvangt de leerling in eerste instantie een herinnering. Wordt hier echter ook geen gehoor aangegeven, dan ontvangt de leerling na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten worden gerekend.
4. Indien leerling 7 dagen na de termijn genoemd in het vorige lid nog niet heeft betaald, kan de verkeersschool de leerling schriftelijk in gebreke stellen waarna hij door verloop van 7 dagen in verzuim is. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.

5. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de verkeersschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is de verkeersschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.
6. Na het aangaan van de overeenkomst en de ondertekening hiervan is de leerling onverkort verplicht tot afname van het gekozen pakket.

7. Bij achterstanden van betalingen heeft de leerling geen recht meer op de rijlessen totdat de betalingen zijn voldaan. Bij het staken van de rijlessen maakt de rijschool onverkort aanspraak op betaling van het afgenomen pakket.

8. Indien een rijles wegens slechte weersomstandigheden niet doorgaat worden de kosten aan de opdrachtgever/ cursist niet in rekening gebracht.
9. De kosten voor een herexamen dienen te zijn voldaan, voordat de aanvraag wordt opgestuurd.
10.Vooruitbetaalde lessen of examengeld worden niet vergoed bij beëindiging of staking van de rijopleiding en ze kunnen ook niet overdragen aan een ander. Examen geld kan niet worden omgezet in rijlessen.

11.  Autorijschool First Drive Behoudt zich het recht om jaarlijks de prijzen te verhogen.